Chorvátsko  
   chorvátsko    I    dovolenka    |    mapa    |    doprava    |    zájazdy    |    lyžovanie    |    travel      reny  
 
chorvatsky pozdrav  

Zákon 170/2018 o zájazdoch

 
CESTOVNÁ KANCELÁRIA:
Sociálne siete
Katalóg Chorvátsko
ZOZ
Zákon 281/2001
Zákon 170/2018
Zákon 136/2020
Cestovné kancelárie
Chorvátske CK
FAQ - časté otázky
Ministerstvo CR SR
Zmluva o EÚ
Navigácia: Chorvátsko > CK > Zákon 170/2018  
 
Obdobie platnosti predpisu 170/2018; účinnosť: od 01.01.2019 do 31.05.2019 / novela 136/2020 / súčasnosť

Predchádz. predpis Zákon 281/2001
Aktuálny predpis     Zákon 170/2018 >> [PDF]
Nasledujúci predpis Zákon 136/2020 >> [PDF]

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter

Zákon 170/2018 z 15. mája 2018 o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a) práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním služieb cestovného ruchu na základe zmluvy o zájazde alebo s poskytovaním spojených služieb cestovného ruchu podľa § 4,
b) pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti cestovného ruchu,
c) niektoré podmienky podnikania v cestovnom ruchu,
d) zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na zájazdy alebo spojené služby cestovného ruchu

a) poskytované na čas kratší ako 24 hodín, ak ich súčasťou nie je ubytovanie,
b) poskytované príležitostne, len obmedzenej skupine cestujúcich a bez cieľa dosiahnutia zisku, alebo
c) zakúpené na základe rámcovej zmluvy, ktorej predmetom je zabezpečenie služieb cestovného ruchu v súvislosti s pracovnými cestami, uzatvorenej medzi obchodníkom a inou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osobou, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.

(3) Na oblasti upravené týmto zákonom sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitný predpis,1) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) službou cestovného ruchu

1. preprava
2. ubytovanie, ktoré nie je prirodzenou súčasťou prepravy a nie je určené na účel bývania,
3. prenájom motorových vozidiel 2) alebo dvojkolesových motorových vozidiel, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny A, 3) alebo
4. iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou služby cestovného ruchu uvedených v prvom bode, druhom bode alebo treťom bode,

b) cestujúcim fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo zmluvy tvoriace spojené služby cestovného ruchu alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu,
c) obchodníkom osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o zájazde alebo zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo z jej poverenia, pričom môže ísť o cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo poskytovateľa služieb cestovného ruchu,
d) ochranou pre prípad úpadku 4) zabezpečenie garancie plnenia v rozsahu podľa tohto zákona na základe zmluvy o poistení alebo zmluvy o bankovej záruke 5) uzatvorenej medzi cestovnou kanceláriou a poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku,
e) poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku
1. poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Európskej únie, pobočka zahraničnej poisťovne alebo poisťovňa z iného členského štátu Európskej únie oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť na základe práva slobodného poskytovania služieb, 6) alebo
2. banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka so sídlom na území iného členského štátu Európskej únie bez založenia pobočky oprávnená vykonávať bankové činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb, 7)
f) predajným miestom prevádzkareň 8) alebo iný priestor, kde obchodník obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán,
g) trvanlivým nosičom prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo obchodníkovi uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača,
h) neodvrátiteľnou a mimoriadnou okolnosťou okolnosť, ktorú zmluvná strana, ktorá sa na ňu odvoláva, nemôže ovplyvniť a ktorej následky nemôže odvrátiť, ani keby prijala všetky primerané opatrenia,
i) začatím zájazdu začatie poskytovania prvej služby cestovného ruchu tvoriacej zájazd,
j) repatriáciou návrat cestujúceho na miesto odchodu alebo na iné miesto, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú.

§ 3
Zájazd

(1) Zájazdom je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu podľa § 2 písm. a) zakúpených na účel tej istej cesty,

a) ak služby cestovného ruchu skombinoval jeden obchodník, a to aj na požiadanie cestujúceho alebo podľa výberu cestujúceho uskutočneného pred uzatvorením zmluvy o zájazde, alebo
b) bez ohľadu na to, či sa uzatvárajú samostatné zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu, ak ide o služby cestovného ruchu
1. zakúpené na jednom predajnom mieste a skombinované pred tým, ako sa cestujúci zaviazal k úhrade ich ceny,
2. ponúkané, predávané alebo účtované za súhrnnú cenu alebo za celkovú cenu,
3. ponúkané alebo predávané pod označením „zájazd“, „balík služieb cestovného ruchu“ alebo obdobným označením,
4. kombinované cestujúcim po uzatvorení zmluvy, ktorá oprávňuje cestujúceho na výber z rôznych druhov služieb cestovného ruchu, alebo
5. zakúpené od rôznych obchodníkov prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov, pri ktorých obchodník, s ktorým je uzatvorená prvá zmluva o službe cestovného ruchu, zasiela meno a priezvisko, platobné údaje a elektronickú adresu cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi alebo ďalším obchodníkom a s týmto obchodníkom alebo obchodníkmi sa uzatvorí zmluva o službe cestovného ruchu najneskôr 24 hodín po potvrdení rezervácie prvej služby cestovného ruchu.

(2) Zájazdom nie je kombinácia jedného druhu služby cestovného ruchu uvedenej v § 2 písm. a) prvom bode, druhom bode alebo treťom bode a jednej inej služby cestovného ruchu alebo viacerých iných služieb cestovného ruchu podľa § 2 písm. a) štvrtého bodu, ak

a) tieto iné služby cestovného ruchu nie sú ponúkané ako podstatná súčasť kombinácie služieb cestovného ruchu ani inak nepredstavujú jej podstatný prvok alebo ak cena týchto iných služieb cestovného ruchu nie je viac ako 25 % z celkovej ceny kombinácie služieb cestovného ruchu, alebo
b) si cestujúci vybral a zakúpil tieto iné služby cestovného ruchu až po začatí poskytovania služby cestovného ruchu uvedenej v § 2 písm. a) prvom bode, druhom bode alebo treťom bode.

§ 4
Spojené služby cestovného ruchu

(1) Spojenými službami cestovného ruchu je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu podľa § 2 písm. a) zakúpených na účel tej istej cesty, ktoré netvoria zájazd, pričom s viacerými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu sú uzatvorené samostatné zmluvy, ak je cestujúcemu

a) sprostredkovaný počas jednej návštevy predajného miesta alebo v rámci jedného kontaktu s predajným miestom samostatný výber každej služby cestovného ruchu a samostatná platba za každú službu cestovného ruchu, alebo
b) cieleným spôsobom sprostredkované obstaranie najmenej jednej dodatočnej služby cestovného ruchu od iného obchodníka, ak sa zmluva s takýmto iným obchodníkom uzatvorí najneskôr 24 hodín po potvrdení objednávky prvej služby cestovného ruchu.

(2) Spojenými službami cestovného ruchu nie je kombinácia jedného druhu služby cestovného ruchu uvedeného v § 2 písm. a) prvom bode, druhom bode alebo treťom bode a jednej alebo viacerých iných služieb cestovného ruchu podľa § 2 písm. a) štvrtého bodu, ak tieto iné služby cestovného ruchu nie sú ponúkané ako podstatná súčasť kombinácie služieb cestovného ruchu ani inak nepredstavujú jej podstatný prvok alebo ak cena týchto iných služieb cestovného ruchu nie je viac ako 25 % z celkovej ceny kombinácie služieb cestovného ruchu.

Cestovná kancelária a cestovná agentúra

§ 5

(1) Prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo prevádzkovanie cestovnej agentúry je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia. 9)

(2) Cestovnou kanceláriou je obchodník, ktorý kombinuje služby cestovného ruchu na účely zostavenia zájazdu, predáva alebo ponúka na predaj zájazdy a uzatvára zmluvu o zájazde alebo sprostredkúva spojené služby cestovného ruchu.

(3) Cestovná kancelária má výlučné právo

a) uzatvárať zmluvy o zájazde vo vlastnom mene, prostredníctvom iného obchodníka alebo spolu s iným obchodníkom,
b) zasielať údaje, ktoré sa týkajú cestujúceho, inému obchodníkovi podľa § 3 ods. 1 písm. b) piateho bodu,
c) sprostredkovať spojené služby cestovného ruchu.

(4) Cestovná kancelária ďalej

a) vytvára kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré nie sú zájazdom, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre na účel ďalšieho predaja,
b) ponúka a predáva služby cestovného ruchu,
c) sprostredkúva predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné osoby, najmä dopravcov alebo prevádzkovateľov ubytovacích zariadení,
d) sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde,
e) predáva predmety súvisiace s cestovným ruchom.

(5) Cestovnou agentúrou je obchodník, ktorý v rozsahu predmetu podnikania

a) vytvára kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré nie sú zájazdom, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre na účel ďalšieho predaja,
b) ponúka a predáva služby cestovného ruchu,
c) sprostredkúva predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné osoby, najmä dopravcov alebo prevádzkovateľov ubytovacích zariadení,
d) sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde,
e) predáva predmety súvisiace s cestovným ruchom.

(6) Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra nesmie sprostredkovať predaj zájazdu pre osobu, ktorá nie je cestovnou kanceláriou.

§ 6
Dôveryhodnosť

(1) Fyzická osoba, ktorá prevádzkuje cestovnú kanceláriu, štatutárny orgán cestovnej kancelárie, vedúci organizačnej zložky podniku, ktorým je cestovná kancelária, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ktorým je cestovná kancelária, alebo vedúci podniku zahraničnej osoby, ktorým je cestovná kancelária, musia spĺňať požiadavku dôveryhodnosti.

(2) Za dôveryhodného sa na účely prevádzkovania cestovnej kancelárie nepovažuje ten, kto

a) pôsobil v posledných troch rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady alebo vedúceho organizačnej zložky právnickej osoby, ktorej zaniklo živnostenské oprávnenie alebo ktorej bola uložená sankcia za závažné alebo za osobitne závažné porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa § 32 alebo podľa osobitných predpisov,10)
b) pôsobil v posledných troch rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady alebo vedúceho organizačnej zložky právnickej osoby, nad ktorou bola zavedená nútená správa,
c) pôsobil v posledných troch rokoch vo funkcii štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady alebo vedúceho organizačnej zložky právnickej osoby, ktorá sa dostala do úpadku, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, voči ktorej bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo na ktorú bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku.11)

(3) Dôveryhodnosť osôb uvedených v odseku 1 preukazuje cestovná kancelária orgánu dohľadu nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ďalej len „orgán dohľadu“) čestným vyhlásením.

(4) Cestovná kancelária je povinná bezodkladne oznámiť orgánu dohľadu všetky zmeny osôb uvedených v odseku 1.

§ 7

(1) Cestovná agentúra je povinná

a) označiť predajné miesto a materiály propagujúce zájazdy alebo spojené služby cestovného ruchu a iné materiály, ktoré sa týkajú predaja zájazdov alebo spojených služieb cestovného ruchu určené pre cestujúceho vrátane ich elektronických podôb slovami „cestovná agentúra“, ak toto označenie neobsahuje už jej obchodné meno,
b) informovať cestujúceho pri propagácii alebo pri ponuke pred predajom zájazdu alebo spojenej služby cestovného ruchu alebo jednotlivej služby cestovného ruchu, pre ktorého obchodníka je predaj zájazdu, spojenej služby cestovného ruchu alebo jednotlivej služby cestovného ruchu sprostredkovaný,
c) pred začatím predaja zájazdov alebo ponuky zájazdov pre obchodníka usadeného na území iného členského štátu Európskej únie bezodkladne informovať o tejto skutočnosti orgán dohľadu, a ak je tento obchodník usadený na území iného členského štátu Európskej únie, poskytnúť kópiu dokladov o jeho ochrane pre prípad úpadku, ktoré musia obsahovať informácie o tejto ochrane, najmä názov alebo obchodné meno poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, sídlo alebo miesto podnikania, elektronickú adresu, telefonický kontakt a poistnú sumu alebo bankovú záruku, ktorá zabezpečuje ochranu pre prípad úpadku (ďalej len „suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku“),
d) pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre obchodníka usadeného na území iného členského štátu Európskej únie predložiť cestujúcemu na jeho žiadosť k nahliadnutiu kópiu oprávnenia na podnikanie v oblasti predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu vydaného podľa príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom je tento obchodník usadený, vrátane jeho úradne osvedčeného prekladu a kópiu dokladov o jeho ochrane pre prípad úpadku, ktoré musia obsahovať informácie o tejto ochrane, najmä názov alebo obchodné meno poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, sídlo alebo miesto podnikania, elektronickú adresu, telefonický kontakt a sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku.

(2) Cestovná agentúra nesmie predávať a ponúkať na predaj zájazd obchodníka usadeného na území iného členského štátu Európskej únie, ktorý jej nepredloží kópiu oprávnenia na podnikanie v oblasti predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu vydaného podľa príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom je tento obchodník usadený, vrátane úradne osvedčeného prekladu, a doklady o ochrane pre prípad úpadku, ktoré musia obsahovať informácie o tejto ochrane, najmä názov alebo obchodné meno poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, sídlo alebo miesto podnikania, elektronickú adresu, telefonický kontakt a sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku.

§ 8

(1) Cestovná kancelária je povinná

a) označiť predajné miesto a materiály propagujúce zájazdy alebo spojené služby cestovného ruchu a iné materiály, ktoré sa týkajú predaja zájazdov alebo spojených služieb cestovného ruchu určené pre cestujúceho vrátane ich elektronických podôb slovami „cestovná kancelária“, ak toto označenie neobsahuje obchodné meno,
b) informovať cestujúceho pri propagácii alebo pri ponuke pred predajom zájazdu, spojenej služby cestovného ruchu alebo jednotlivej služby cestovného ruchu, pre ktorého obchodníka je predaj zájazdu, spojenej služby cestovného ruchu alebo jednotlivej služby cestovného ruchu sprostredkovaný,
c) plniť povinnosti podľa § 11 a 12,
d) písomne poveriť zástupcu, na ktorého sa môže cestujúci v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie cestujúceho počas zájazdu,
e) zabezpečovať ochranu pre prípad úpadku najmenej v rozsahu podľa § 9 ods. 2 po celý čas prevádzkovania cestovnej kancelárie tak, aby boli pri jej úpadku uspokojené všetky nároky cestujúcich podľa § 9 ods. 1.

(2) Cestovná kancelária je povinná pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre inú cestovnú kanceláriu dodržať povinnosti cestovnej agentúry uvedené v § 7 ods. 1 písm. c) a d) a ods. 2.

(3) Oddelená ponuka a oddelený predaj služieb cestovného ruchu alebo samostatné účtovanie položiek toho istého zájazdu nezbavujú cestovnú kanceláriu povinností, ktoré jej vyplývajú z tohto zákona.

Ochrana pre prípad úpadku

§ 9

(1) Cestujúci, ktorý zaplatil cestovnej kancelárii za služby cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu, má právo na bezodkladné plnenie plynúce z ochrany pre prípad úpadku, ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku

a) nezabezpečí repatriáciu, ak je súčasťou zájazdu alebo služby cestovného ruchu, ktorú mala cestovná kancelária poskytnúť ako súčasť spojených služieb cestovného ruchu,
b) nevráti cestujúcemu zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za zájazd, ak sa zájazd neuskutočnil, alebo nevráti platby prijaté cestovnou kanceláriou za službu cestovného ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby cestovného ruchu sprostredkovanej cestovnou kanceláriou a táto nebola poskytnutá,
c) nevráti cestujúcemu rozdiel medzi cenou zaplatenou cestovnej kancelárii a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu alebo čiastočne poskytnutej služby cestovného ruchu, ak bol zájazd alebo služba cestovného ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby cestovného ruchu sprostredkovanej cestovnou kanceláriou, poskytnutá len sčasti.

(2) Cestovná kancelária je povinná pri uzatváraní zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku dohodnúť s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku vo výške najmenej 30 % ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu. Ak plánované tržby majú byť nižšie ako v predchádzajúcom roku, cestovná kancelária je povinná dohodnúť sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku vo výške najmenej 30 % tržieb z predaja zájazdov a sprostredkovania a predaja spojených služieb cestovného ruchu v predchádzajúcom roku. Za správnosť údajov predložených poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku nevyhnutných k určeniu dostatočnej sumy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku zodpovedá cestovná kancelária; ak poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku uzatvorí s cestovnou kanceláriou zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku, je povinný sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku dohodnúť najmenej v rozsahu ustanovenom v prvej vete a druhej vete.

(3) Cestovná kancelária a poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku sú povinní uzatvoriť zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku tak, aby sa vzťahovala na všetky zájazdy a spojené služby cestovného ruchu predané počas jej platnosti, pričom nie je rozhodujúce, kedy sa prejavili dôsledky úpadku.

(4) Ochrana pre prípad úpadku sa musí vzťahovať na odôvodnene predpokladané náklady, ktoré zahŕňajú najmä všetky platby prijímané cestovnou kanceláriou od cestujúceho alebo v jeho mene za zájazd alebo spojené služby cestovného ruchu, pričom sa zohľadní čas od zaplatenia preddavkov a konečných platieb do poskytnutia zájazdu alebo služieb cestovného ruchu tvoriacich spojené služby cestovného ruchu, ako aj predpokladané náklady na repatriáciu v prípade úpadku cestovnej kancelárie, ktorá zabezpečuje prepravu.

(5) Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku je povinný plniť len do sumy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku.

(5) Zabezpečenie ochrany pre prípad úpadku sa preukazuje predložením rovnopisu alebo úradne osvedčenej kópie zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku uzatvorenej s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku.

(7) Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku odovzdá cestovnej kancelárii po uzatvorení zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku doklad o tejto ochrane pre prípad úpadku, ktorý obsahuje najmä sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku a dátum konca platnosti zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku.

(8) Obchodník so sídlom mimo územia členského štátu Európskej únie, ktorý na území Slovenskej republiky predáva alebo ponúka na predaj zájazdy alebo akýmkoľvek spôsobom smeruje takéto činnosti na územie Slovenskej republiky, má povinnosť zabezpečovať ochranu pre prípad úpadku podľa tohto zákona. Obchodník so sídlom na území iného členského štátu Európskej únie preukazuje splnenie podmienky zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku v rozsahu podľa právneho predpisu platného v štáte, v ktorom je obchodník usadený.

§ 10

(1) Na ochranu pre prípad úpadku vo forme poistenia sa primerane vzťahuje Občiansky zákonník a osobitný predpis o poisťovníctve,12) ak § 9 až 13 neustanovujú inak.

(2) Na ochranu pre prípad úpadku vo forme bankovej záruky sa primerane vzťahuje Obchodný zákonník a osobitný predpis o bankovníctve,13) ak § 9 až 13 neustanovujú inak.

(3) Poistenie pre prípad úpadku možno uzatvoriť len s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku podľa § 2 písm. e) prvého bodu.

(4) Bankovú záruku je možné dohodnúť len s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku podľa § 2 písm. e) druhého bodu.

§ 11

(1) Cestovná kancelária poskytne pred uzatvorením zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku pravdivé a úplné údaje najmä o

a) ponúkaných druhoch zájazdov a predpokladanom počte predaných zájazdov a počte cestujúcich,
b) spojených službách cestovného ruchu, ktoré bude sprostredkúvať, a tiež o tom, či bude ich súčasťou aj preprava, za ktorú je cestovná kancelária zodpovedná,
c) predpokladanom počte sprostredkovaných spojených služieb cestovného ruchu a počte cestujúcich,
d) predpokladanej sume platieb prijatých od cestujúcich alebo v ich mene za zájazdy a služby cestovného ruchu tvoriace spojené služby cestovného ruchu.

(2) Na žiadosť poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku je cestovná kancelária povinná predložiť poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku ako súčasť dokladov na uzatvorenie zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku zmluvu uzatvorenú s podnikateľom, ktorý v prípade úpadku cestovnej kancelárie zabezpečí repatriáciu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania, ak toto nezabezpečí cestovná kancelária.

(3) Cestovná kancelária, ktorá nie je povinná ukladať účtovnú závierku do verejnej časti registra podľa osobitného predpisu,14) pred uzatvorením zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku predloží poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku účtovnú závierku za predchádzajúci rok, ak túto zostavovala.

(4) Cestovná kancelária je povinná poskytnúť poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku pred uzatvorením zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku alebo kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu na jeho žiadosť údaje, ktoré súvisia s ochranou pre prípad úpadku, a podať k nim na žiadosť poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku vysvetlenie.

(5) Cestovná kancelária je povinná

a) informovať orgán dohľadu o vzniku alebo zmene zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku a predložiť mu rovnopis alebo úradne osvedčenú kópiu zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku do piatich dní od jej vzniku alebo zmeny,
b) bezodkladne oznámiť orgánu dohľadu zmenu údajov zapísaných v zozname podľa § 30 ods. 2 písm. a) a b).

(6) Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku je povinný bezodkladne informovať orgán dohľadu o poskytnutí plnenia cestujúcim plynúceho zo zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku a o sume celkového poskytnutého plnenia.

(7) Cestovná kancelária a poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku sú povinní bezodkladne informovať orgán dohľadu o zániku ochrany pre prípad úpadku, ak zanikne skôr, ako uplynie čas, na ktorý bola zmluva zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku uzatvorená.

§ 12

(1) Cestovná kancelária je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu.14)

(2) V poznámkach každej účtovnej závierky je cestovná kancelária povinná okrem náležitostí podľa osobitných predpisov15) uviesť sumu

a) tržieb z predaja zájazdov,
b) tržieb zo sprostredkovania a predaja spojených služieb cestovného ruchu,
c) tržieb z predaja služieb cestovného ruchu,
d) záloh zaplatených za zájazdy alebo spojené služby cestovného ruchu cestujúcimi.

(3) Cestovná kancelária, ktorá nie je povinná ukladať účtovnú závierku do verejnej časti registra podľa osobitného predpisu,14) predkladá účtovnú závierku orgánu dohľadu bezodkladne po jej zostavení.

(4) Cestovná kancelária zostavuje k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku. Priebežnú účtovnú závierku spolu s údajmi o počte predaných zájazdov a služieb cestovného ruchu predaných ako súčasť spojených služieb cestovného ruchu cestovná kancelária predkladá orgánu dohľadu bezodkladne po jej zostavení.

(5) Ak je z údajov uvedených v účtovnej závierke alebo priebežnej účtovnej závierke alebo z iných údajov známych cestovnej kancelárii zrejmé, že suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku nedosahuje najmenej 30 % tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu, cestovná kancelária je povinná vykonať nápravu zabezpečením ochrany pre prípad úpadku tak, aby suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku spĺňala požiadavky podľa § 9 ods. 2.

(6) Orgán dohľadu posúdi údaje z účtovnej závierky podľa osobitného predpisu14) a údaje zaslané cestovnou kanceláriou podľa odseku 4, a ak z predložených informácií vyplýva, že suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku nedosahuje najmenej 30 % tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu, zakáže cestovnej kancelárii do vykonania nápravy predávať zájazdy alebo sprostredkovať spojené služby cestovného ruchu a oznámi túto skutočnosť poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku.

(7) Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu v lehote určenej orgánom dohľadu, zmluva zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku zaniká.

§ 13

(1) Ak cestovnej kancelárii hrozí úpadok alebo je v úpadku, je povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku a poskytnúť pravdivé vysvetlenie o vzniku úpadku, rozsahu jeho následkov a predložiť potrebné doklady, ktoré si poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku vyžiada.

(2) Ak cestovná kancelária nezabezpečí v dôsledku svojho úpadku riadne poskytnutie služieb cestovného ruchu podľa zmluvy o zájazde alebo riadne poskytnutie spojených služieb cestovného ruchu podľa zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu, poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku vyzve cestovnú kanceláriu, aby uviedla dôvody neplnenia svojich záväzkov. Cestovná kancelária je povinná odpovedať bezodkladne; ak oznámi, že je v úpadku, alebo na výzvu nereaguje, postupuje poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku podľa odseku 3 alebo odseku 4.

(3) Ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku nezabezpečí repatriáciu, poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku bezodkladne po overení pravdivosti oznámenia o úpadku

a) poskytne finančné plnenie cestovnej kancelárii na účely zabezpečenia repatriácie vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania,
b) poskytne finančné plnenie podnikateľovi na účely zabezpečenia repatriácie vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania podľa zmluvy predloženej cestovnou kanceláriou podľa § 11 ods. 2, alebo
c) zabezpečí repatriáciu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania prostredníctvom svojho povereného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutého podnikateľa.

(4) Cestovná kancelária, podnikateľ, s ktorým cestovná kancelária uzatvorila zmluvu podľa § 11 ods. 2, alebo poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku môže cestujúcim poskytnúť plnenie vo forme úhrady služieb, na základe ktorých budú cestujúci pokračovať v zájazde, alebo v spojených službách cestovného ruchu. Plnenie podľa predchádzajúcej vety sa poskytne bezodkladne.

(5) Ak si cestujúci zabezpečí repatriáciu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku cestujúcemu na základe žiadosti bezodkladne uhradí tieto náklady len do sumy, akú by musel vynaložiť, ak by repatriáciu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala cestovná kancelária, podnikateľ, s ktorým cestovná kancelária uzatvorila zmluvu podľa § 11 ods. 2, alebo poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku.

(6) Cestovná kancelária je povinná pri zabezpečovaní repatriácie vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania podľa odsekov 3 a 5 poskytovať potrebnú súčinnosť.

(7) Ak sa preukáže, že nenastala skutočnosť, na základe ktorej bolo poskytnuté plnenie cestujúcim plynúce zo zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiť všetky náklady, ktoré poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku vynaložil, aby poskytol cestujúcim plnenie plynúce zo zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku.

(8) Ak sa poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku dozvie, že cestovná kancelária poskytla nepravdivé podklady alebo neúplné podklady, ktoré boli na uzatvorenie zmluvy alebo na zmenu zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku podstatné, nie je oprávnený odmietnuť alebo znížiť plnenie dohodnuté v zmluve zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku, má však právo zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku vypovedať. Výpoveď je poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku povinný dať písomne. Výpovedná doba je osem dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení písomnej výpovede cestovnej kancelárii. Uplynutím výpovednej doby ochrana pre prípad úpadku zaniká.

(9) Nároky cestujúceho, ktoré mu vznikli voči cestovnej kancelárii v dôsledku úpadku, prechádzajú na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku. Za nároky, ktoré neuhradil poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku cestujúcemu z dôvodu, že presiahli sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku, zodpovedá cestovná kancelária.

(10) Ochrana pre prípad úpadku podľa tohto zákona sa vzťahuje na cestujúceho bez ohľadu na jeho bydlisko, miesto nástupu na prepravu alebo na miesto, kde bol zájazd predaný, a bez ohľadu na členský štát Európskej únie, v ktorom je poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku usadený.

Predzmluvné informácie

§ 14
Poskytovanie informácií pred uzatvorením zmluvy o zájazde

(1) Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá predáva zájazd, je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu zmluvy o zájazde, poskytnúť cestujúcemu informácie prostredníctvom príslušného formulára uvedeného v prílohe č.1 časti A alebo časti B.

(2) Podľa druhu zájazdu je cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúca zájazd povinná poskytnúť cestujúcemu informácie o

a) základných znakoch služieb cestovného ruchu, ktorými sú
1. cieľové miesto alebo miesta, trasa cesty, termín začatia a skončenia zájazdu, dĺžka pobytu aj s dátumami, a ak ide o zájazd, ktorého súčasťou je ubytovanie, aj počet nocí, počas ktorých je poskytnuté ubytovanie,
2. druh a kategória dopravného prostriedku, trieda a dopravné spojenia, čas odchodu a návratu, a ak ešte nie je určený presný čas, približný čas odchodu a návratu a predpokladané miesta a trvanie zastávok,
3. názov, poloha, kategória, trieda, vybavenosť a základné charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia; pri triede ubytovacieho zariadenia sa uvádza aj informácia o krajine, podľa ktorej je ubytovacie zariadenie klasifikované,
4. spôsob, rozsah a forma stravovania,
5. program v mieste pobytu, výlety, exkurzie alebo iné služby zahrnuté v celkovej cene zájazdu,
6. informácia, či sa niektoré zo služieb cestovného ruchu poskytnú cestujúcemu v rámci skupiny, a ak je to možné, informácia o približnej veľkosti skupiny, ak to nie je zrejmé z kontextu,
7. informácia o cudzom jazyku, ak je iná služba cestovného ruchu podľa § 2 písm. a) štvrtého bodu poskytovaná v cudzom jazyku,
8. informácia o všeobecnej vhodnosti cesty pre osoby so zníženou pohyblivosťou a na žiadosť cestujúceho aj presné informácie o vhodnosti cesty, s prihliadnutím na potreby cestujúceho,

b) názve alebo obchodnom mene, sídle právnickej osoby alebo mieste podnikania fyzickej osoby, telefónnom kontakte a adrese elektronickej pošty cestovnej kancelárie; pri predaji zájazdu prostredníctvom inej cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry sa poskytujú uvedené informácie aj o tejto cestovnej kancelárii alebo o cestovnej agentúre,
c) celkovej cene zájazdu vrátane daní, všetkých nákladov a poplatkov, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde, upozornenie o druhoch dodatočných nákladov, ktoré ešte môžu byť zahrnuté do celkovej ceny zájazdu,
d) platobných podmienkach vrátane povinnosti cestujúceho zaplatiť zálohu a jej výšku, platobných podmienkach pre zaplatenie zvyšnej časti ceny alebo o povinnosti poskytnúť na žiadosť inú finančnú zábezpeku a o podmienkach, ktoré sa na ňu vzťahujú,
e) podmienke dosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich na realizáciu zájazdu a lehote podľa § 21 ods. 3 písm. a), v ktorej musí byť cestujúci písomne informovaný o odstúpení od zmluvy o zájazde z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu cestujúcich,
f) všeobecných údajoch, ktoré sa týkajú pasových požiadaviek a vízových požiadaviek vrátane predpokladanej lehoty na vydanie víz, a o zdravotných požiadavkách v cieľovom mieste,
g) práve cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím zájazdu súčasne so zaplatením odstupného dohodnutého v zmluve o zájazde alebo odstupného podľa § 21 ods. 1, ak ho cestovná kancelária požaduje,
h) poistení pre prípad krytia nákladov spojených s odstúpením od zmluvy o zájazde zo strany cestujúceho alebo iných nákladov, ktoré môžu vzniknúť cestujúcemu najmä v prípade nehody, ochorenia alebo smrti.

(3) Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá predáva zájazd, je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu zmluvy o zájazde, poskytnúť informácie o ochrane pre prípad úpadku, ktorú má zabezpečenú cestovná kancelária, s ktorou cestujúci uzatvára zmluvu o zájazde.

(4) Ak sa zmluva o zájazde uzatvára telefonicky, cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúca zájazd je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde poskytnúť cestujúcemu informácie uvedené v prílohe č. 1 časti B a informácie podľa odsekov 2 a 3.

(5) Ak cestovná kancelária zasiela prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov meno a priezvisko, platobné údaje a elektronickú adresu cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi alebo ďalším obchodníkom podľa § 3 ods. 1 písm. b) piateho bodu, je cestovná kancelária aj každý z týchto obchodníkov povinný poskytnúť cestujúcemu pred uzatvorením zmluvy o zájazde alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k uzatvoreniu zmluvy o zájazde, informácie podľa odseku 2, ak sú relevantné pre nimi ponúkané služby cestovného ruchu. Cestovná kancelária je povinná zároveň poskytnúť cestujúcemu informácie prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe č. 1 časti C.

(6) Informácie podľa odsekov 1 až 4 sa poskytujú jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom; ak sa tieto informácie poskytujú písomne, musia byť čitateľné.

(7) Informácie podľa odseku 2 písm. a), c) až e) a g) tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o zájazde a môžu byť zmenené len so súhlasom oboch zmluvných strán. Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúca zájazd je povinná oznámiť všetky zmeny predzmluvných informácií cestujúcemu jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom pred uzatvorením zmluvy o zájazde.

(8) Ak cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúca zájazd neposkytne pred uzatvorením zmluvy o zájazde informáciu podľa odseku 2 písm. c), cestujúci tieto dodatočné poplatky a dodatočné náklady nehradí.

§ 15

Poskytovanie informácií pred sprostredkovaním spojených služieb cestovného ruchu

(1) Cestovná kancelária je povinná pred uzatvorením zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu alebo pred zaslaním ponuky, ktorej prijatie môže viesť k vzniku spojených služieb cestovného ruchu, cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom informovať o tom, že na cestujúceho sa

a) nevzťahuje žiadne z práv, ktoré sa podľa tohto zákona vzťahujú výlučne na zájazdy, pričom každý poskytovateľ jednotlivých služieb cestovného ruchu zodpovedá výlučne za ním poskytované služby cestovného ruchu,
b) bude vzťahovať ochrana pre prípad úpadku cestovnej kancelárie podľa § 9 a 13.

(2) Cestovná kancelária, ktorá sprostredkúva spojené služby cestovného ruchu, je povinná poskytnúť cestujúcemu informácie podľa odseku 1 prostredníctvom príslušného formulára uvedeného v prílohe č. 2. Ak sa na konkrétnu službu cestovného ruchu nevzťahuje žiadny z formulárov uvedených v prílohe č. 2, povinnosť poskytnúť cestujúcemu informácie uvedené vo formulároch v prílohe č. 2 sa na cestovnú kanceláriu vzťahuje primerane.

(3) Ak sa spojené služby cestovného ruchu sprostredkujú telefonicky, cestovná kancelária je povinná pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí služby cestovného ruchu, ktorá vedie k vytvoreniu spojených služieb cestovného ruchu, poskytnúť cestujúcemu informácie uvedené v prílohe č. 2 a informácie podľa odseku 1.

(4) Ak cestovná kancelária pri sprostredkovaní spojených služieb cestovného ruchu nesplní povinnosti podľa odsekov 1 a 2 alebo odseku 3, práva a povinnosti ustanovené v § 18, § 21 až 23 a § 25 sa vzťahujú na služby cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou spojenej služby cestovného ruchu.

(5) Obchodník, ktorý uzatvorí s cestujúcim zmluvu o poskytnutí služby cestovného ruchu, ktorá viedla k vytvoreniu spojených služieb cestovného ruchu, je povinný o tom bezodkladne a preukázateľne informovať cestovnú kanceláriu. Pri porušení povinností podľa predchádzajúcej vety zodpovedá za splnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 tento obchodník.

Zmluva o zájazde a poskytovanie zájazdu

§ 16
Zmluva o zájazde

(1) Zmluvou o zájazde sa cestovná kancelária zaväzuje, že za dohodnutú cenu cestujúcemu obstará zájazd, a cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu zájazdu.

(2) Ak sa zájazd poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu, zmluvu o zájazde tvoria všetky zmluvy, ktoré sa vzťahujú na služby cestovného ruchu v rámci zájazdu.

(3) Zmluva o zájazde musí byť formulovaná jednoznačne, zrozumiteľne a určito; ak je v písomnej forme, musí byť čitateľná.

(4) Zmluva o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde musí obsahovať informácie uvedené v § 14 ods. 2 a

a) osobitné požiadavky cestujúceho, s ktorými cestovná kancelária súhlasila,
b) informáciu o tom, že cestovná kancelária

1. zodpovedá za poskytovanie zájazdu podľa § 22 a
2. je povinná poskytnúť pomoc podľa § 25, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach,

c) názov a sídlo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku a jeho kontaktné údaje,
d) meno, adresu, elektronickú adresu a telefonický kontakt, prípadne faxový kontakt cestovnou kanceláriou povereného zodpovedného zástupcu alebo iného subjektu, prostredníctvom ktorého sa cestujúci môže rýchlo kontaktovať s cestovnou kanceláriou a účinne s ňou komunikovať, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak porušenie zmluvy o zájazde zistí počas poskytovania zájazdu,
e) informáciu o oznamovacej povinnosti cestujúceho podľa § 22 ods. 2,
f) informácie, ktoré umožňujú priamy kontakt s maloletým16) alebo s osobou, ktorá za maloletého nesie zodpovednosť v mieste pobytu, ak na základe zmluvy o zájazde, ktorej súčasťou je ubytovanie, cestuje maloletý bez sprievodu rodiča alebo inej oprávnenej osoby,
g) informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov cestujúcich a o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu17) alebo aj o subjekte alternatívneho riešenia sporov, v ktorého pôsobnosti je obchodník, a informácie o platforme alternatívneho riešenia sporov,18)
h) informácie o práve cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde inému cestujúcemu podľa § 18.

(5) Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúca zájazd je povinná bezodkladne po uzatvorení zmluvy o zájazde odovzdať cestujúcemu vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo jednoznačne, zrozumiteľne, určito formulované a čitateľné potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde na trvanlivom nosiči.

(6) Ak bola zmluva o zájazde uzatvorená za súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá predáva zájazd, je povinná poskytnúť cestujúcemu na jeho žiadosť aj vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde v listinnej podobe.

(7) Ak bola zmluva o zájazde uzatvorená mimo predajného miesta cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry, cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúca zájazd je povinná bezodkladne po uzatvorení zmluvy o zájazde odovzdať cestujúcemu v listinnej podobe alebo so súhlasom cestujúceho na inom trvanlivom nosiči vyhotovenie uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde.

(8) Ak cestovná kancelária zasiela prostredníctvom prepojených online procesov rezervovania meno a priezvisko, platobné údaje a elektronickú adresu cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi alebo ďalším obchodníkom podľa § 3 ods. 1 písm. b) piateho bodu, obchodník, ktorému boli údaje o cestujúcom zaslané a ktorý s cestujúcim uzatvoril zmluvu, ktorá viedla k vytvoreniu zájazdu, je povinný vznik tejto zmluvy oznámiť cestovnej kancelárii, ktorá mu údaje cestujúceho zaslala, a poskytnúť jej potrebné informácie na splnenie povinností podľa tohto zákona. Cestovná kancelária je povinná bezodkladne po získaní informácií o vzniku zájazdu poskytnúť cestujúcemu informácie podľa odseku 4 na trvanlivom nosiči.

(9) Cestovná kancelária je povinná v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zájazdu poskytnúť cestujúcemu potvrdenia, poukážky, cestovné lístky, vstupenky, informácie o plánovaných časoch odchodu alebo o termíne na odbavenie, ako aj plánovaných časoch zastávok, dopravných spojení a príchodu na cieľové miesto alebo miesta.

§ 17
Dôkazné bremeno

Dôkazné bremeno, že informácie podľa § 14 až 16 boli riadne poskytnuté, znáša cestovná kancelária alebo cestovná agentúra predávajúca zájazd alebo cestovná kancelária sprostredkujúca spojené služby cestovného ruchu.

Zmena zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu

§ 18
Postúpenie zmluvy o zájazde

(1) Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť cestovnej kancelárii, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena cestujúceho je voči cestovnej kancelárii účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde podľa prvej vety doručené cestovnej kancelárii v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu, ak sa zmluvné strany nedohodli na kratšej lehote; dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim.

(2) Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich cestovná kancelária informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa prvej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli cestovnej kancelárii v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde.

(3) Cestovná kancelária je povinná novému cestujúcemu preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde.

§ 19
Zmena ceny zájazdu

(1) V zmluve o zájazde možno dohodnúť, že cestovná kancelária je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, ak je súčasne presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny a ak sa v zmluve o zájazde uvádza, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v odseku 2, ku ktorému došlo od uzatvorenia zmluvy o zájazde do začatia zájazdu.

(2) Cenu zájazdu je možné zvýšiť podľa odseku 1 len ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa

a) ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie,
b) výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, alebo
c) výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu.

(3) Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom nosiči spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

(4) Ak zvýšenie ceny podľa odsekov 1 a 2 prekročí osem percent celkovej ceny zájazdu, uplatňuje sa § 20 ods. 2 až 5.

(5) Cestovná kancelária poskytne cestujúcemu pri znížení ceny podľa odseku 1 rozdiel medzi pôvodnou cenou zájazdu a zníženou cenou zájazdu po odpočítaní skutočných nákladov, ktoré vznikli cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou ceny zájazdu. Na žiadosť cestujúceho cestovná kancelária poskytne potvrdenie o týchto skutočných nákladoch.

§ 20
Zmena iných podmienok zmluvy o zájazde

(1) Cestovná kancelária nie je oprávnená pred začatím zájazdu jednostranne zmeniť iné podmienky zmluvy o zájazde ako cenu podľa § 19 okrem prípadu, ak si cestovná kancelária toto právo vyhradila v zmluve o zájazde, zmena je zanedbateľná a cestovná kancelária informuje cestujúceho o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči.

(2) Ak je cestovná kancelária pred začatím zájazdu nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu o viac ako osem percent podľa § 19 ods. 4, navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde.

(3) Cestovná kancelária v prípadoch podľa odseku 2 bezodkladne informuje cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o

a) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,
b) práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného,
c) skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena b) neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne, a
d) cene náhradného zájazdu podľa odseku 4, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý.

(4) Cestovná kancelária môže cestujúcemu, ktorý odstúpil od zmluvy o zájazde podľa odseku 3 písm. b), ponúknuť náhradný zájazd, ak je to možné v rovnakej alebo vyššej kvalite ako pôvodný zájazd. Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde podľa odseku 3 písm. b) a neprijme ponuku náhradného zájazdu podľa predchádzajúcej vety, cestovná kancelária je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde. Ustanovenie § 23 sa pri odstúpení od zmluvy o zájazde a neprijatí náhradného zájazdu zo strany cestujúceho použije primerane.

(5) Ak sa v dôsledku zmeny zmluvy o zájazde podľa odseku 2 alebo prijatia náhradného zájazdu podľa odseku 4 má poskytnúť zájazd nižšej kvality alebo s nižšími nákladmi, cestujúci má právo na primerané zníženie ceny zájazdu.

§ 21
Odstúpenie od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu

(1) Cestujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde. V zmluve o zájazde možno dohodnúť odstupné, ktorého výška musí zohľadňovať čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Ak odstupné nie je dohodnuté, jeho výška sa vypočíta ako cena zájazdu znížená o súčet úspory nákladov za neposkytnuté služby cestovného ruchu a príjmov z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Na žiadosť cestujúceho je cestovná kancelária povinná poskytnúť odôvodnenie výšky odstupného.

(2) Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta; pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.

(3) Cestovná kancelária môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak

a) počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej v zmluve o zájazde, najneskôr však
1. 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
2. 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
3. 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo
b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia cestovnej kancelárii plniť zmluvu o zájazde a cestovná kancelária oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.

(4) Pri odstúpení od zmluvy o zájazde podľa odsekov 1 až 3 je cestovná kancelária povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijala na základe zmluvy o zájazde alebo v súvislosti s ňou bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde alebo odstúpenia cestovnej kancelárie od zmluvy o zájazde. Ustanovenie odseku 1 tým nie je dotknuté.

(5) Pri zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta je cestujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde; ustanovenie odseku 4 sa použije primerane. Oprávnenie cestujúceho podľa prvej vety sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde a vylúčenia práva cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa prvej vety.

§ 22
Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu

(1) Cestovná kancelária zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie zmluvy o zájazde“).

(2) Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným predpisom 1) alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť cestovnej kancelárii alebo jej poverenému zástupcovi.

(3) Cestovná kancelária je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným predpisom 1) alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí cestovnej kancelárii neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu.

(4) Určenie lehoty podľa odseku 3 nie je potrebné, ak cestovná kancelária oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho.

(5) Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu podľa odseku 3, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť

a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo
b) nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

(6) Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa odseku 5, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2, a cestovná kancelária poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 2.

(7) Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu podľa odseku 3 ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5, cestujúci má právo

a) vykonať nápravu sám a požadovať od cestovnej kancelárie náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,
b) odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.

(8) Cestovná kancelária je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak

a) nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 písm. a),
b) zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 písm. b),
c) cestujúci v súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,
d) cestujúci podľa odseku 7 písm. a) vykoná nápravu sám.

(9) Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa odseku 8.

(10) Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. b), odseku 6 alebo odseku 7. Ak cestovná kancelária nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať náhradu škody podľa § 23.

(11) Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, cestovná kancelária v prípadoch podľa odseku 6 a odseku 7 písm. b) zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.

(12) Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, cestovná kancelária uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky 19) na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.

(13) Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou 20) a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola cestovná kancelária o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.

(14) Cestovná kancelária sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 12, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.

§ 23
Náhrada škody

(1) Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa § 22 ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá cestovná kancelária; náhradu škody poskytne cestovná kancelária cestujúcemu bezodkladne.

(2) Cestovná kancelária sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené

a) cestujúcim,
b) treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo
c) neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

(3) Ak medzinárodná zmluva,21) ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na cestovnú kanceláriu. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na cestovnú kanceláriu.

(4) Okrem skutočností podľa odseku 3 je v zmluve o zájazde možné obmedziť náhradu škody, ktorú má uhradiť cestovná kancelária, len ak sa toto obmedzenie nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti a ak náhrada škody nepredstavuje menej ako trojnásobok celkovej ceny zájazdu.

(5) Právo na náhradu škody alebo na primeranú zľavu podľa tohto zákona nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. 22) Náhrada škody alebo primeraná zľava podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov odpočíta.

§ 24

Ak cestovná kancelária alebo cestovná agentúra podľa § 23 nahradí škodu, poskytne primeranú zľavu alebo splní iné povinnosti, ktoré jej ukladá tento zákon, cestovná kancelária alebo cestovná agentúra podľa § 23 je oprávnená požadovať regres od povinnej osoby.

§ 25
Kontakt s cestovnou kanceláriou
prostredníctvom cestovnej agentúry
a povinnosť poskytnúť pomoc

(1) Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať priamo cestovnej agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. Cestovná agentúra je povinná postúpiť doručený podnet cestovnej kancelárii bezodkladne. Deň doručenia podnetu cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia cestovnej kancelárii.

(2) Cestovná kancelária je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12, najmä poskytnutím

a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,
b) pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.

(3) Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, cestovná kancelária je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré vznikli cestovnej kancelárii poskytnutím pomoci cestujúcemu.

Spoločné ustanovenia

§ 26

Ak cestovná kancelária alebo cestovná agentúra usadená v Slovenskej republike predáva zájazdy obchodníka usadeného 23) mimo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, povinnosti cestovnej kancelárie podľa § 9 až 13, § 22, § 23 a 25 sa vzťahujú na cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru usadenú v Slovenskej republike, ak táto orgánu dohľadu nepreukáže, že tieto povinnosti spĺňa obchodník.

§ 27

(1) Vyhlásenie cestovnej kancelárie, že nekoná ako cestovná kancelária alebo že zájazd alebo spojená služba cestovného ruchu nepredstavuje zájazd alebo spojenú službu cestovného ruchu podľa tohto zákona, nezbavuje túto cestovnú kanceláriu povinností vyplývajúcich z tohto zákona.

(2) Cestujúci sa nemôže vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva. Zmluvné dojednania alebo vyhlásenia cestujúceho, ktorými sa cestujúci vzdáva svojich práv podľa tohto zákona, ktorými tieto práva obmedzí alebo ktorými sa tento zákon obchádza, sú neplatné.

§ 28
Zodpovednosť za chyby pri rezervovaní

(1) Obchodník zodpovedá za chyby zapríčinené technickými poruchami v systéme rezervovania, ktoré spôsobil. Ak obchodník súhlasí, že zabezpečí rezervovanie zájazdu alebo služieb cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou spojených služieb cestovného ruchu, zodpovedá za chyby pri rezervovaní.

(2) Obchodník nezodpovedá za chyby pri rezervácii spôsobené cestujúcim alebo neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

§ 29
Kontaktné miesto

(1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) plní úlohy kontaktného miesta Slovenskej republiky v rámci siete kontaktných miest členských štátov Európskej únie, a to najmä tým, že

a) uľahčuje spoluprácu a dohľad nad obchodníkmi, ktorí podnikajú cezhranične,
b) poskytuje všeobecné informácie o zabezpečení ochrany pre prípad úpadku,
c) odpovedá na žiadosť kontaktného miesta iného členského štátu Európskej únie o overenie zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku cestovnej kancelárie s miestom podnikania alebo so sídlom v Slovenskej republike, a to najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti.

(2) Ministerstvo hospodárstva na žiadosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry preverí, či obchodník usadený na území iného členského štátu Európskej únie spĺňa povinnosti týkajúce sa oprávnenia na predaj zájazdov a ochranu pre prípad úpadku podľa príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom je usadený.

§ 30
Zoznam cestovných kancelárií

(1) Orgán dohľadu vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle aktuálny zoznam cestovných kancelárií (ďalej len „zoznam“), informácie v rozsahu podľa odseku 2 písm. a) a b) poskytuje orgánu dohľadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.24)

(2) Do zoznamu sa zapisuje a) identifikačné číslo organizácie a obchodné meno cestovnej kancelárie, b) sídlo alebo miesto podnikania cestovnej kancelárie, c) údaje o zmluve zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku, ktorými sú názov poskytovateľa ochrany v prípade úpadku, suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku a spôsob uplatnenia práv z tejto zmluvy, dátum začiatku a konca platnosti zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku alebo informácia o skutočnosti, že cestovná kancelária nemá zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku, d) informácia o zákaze cestovnej kancelárie uzatvárať zmluvy o zájazde a sprostredkovať spojené služby cestovného ruchu.

(3) Orgán dohľadu vyčiarkne cestovnú kanceláriu zo zoznamu bezodkladne po tom, ako jej živnostenské oprávnenie zanikne.

§ 31

Dohľad nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr

(1) Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia. Orgán dohľadu kontroluje dodržiavanie povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr podľa tohto zákona a osobitného predpisu.25)

(2) Ak má orgán dohľadu dôvodné pochybnosti o tom, či cestovná kancelária spĺňa požiadavky na prevádzkovanie cestovnej kancelárie, najmä či má riadne zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku, bezodkladne vykoná v cestovnej kancelárii kontrolu.

(3) Ak orgán dohľadu na základe kontroly zistí, že cestovná kancelária nemá zabezpečenú dostatočnú ochranu pre prípad úpadku podľa § 8 ods. 1 písm. e), zakáže cestovnej kancelárii predaj zájazdov a sprostredkovanie spojených služieb cestovného ruchu.26)

(4) Správneho deliktu sa dopustí obchodník, ktorý poruší povinnosť a) podľa § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 písm. e), § 9 ods. 2 alebo ods. 3, § 11 ods. 1 alebo ods. 7, § 12 ods. 3, 5 alebo ods. 6, § 13 ods. 1, b) podľa § 5 ods. 6, § 6 ods. 4, § 7 ods. 1 písm. c) alebo písm. d), § 7 ods. 2, § 8 ods. 1 písm. d), § 8 ods. 2, § 11 ods. 4 alebo ods. 5, § 13 ods. 6, c) podľa § 6 ods. 3, § 7 ods. 1 písm. b), § 8 ods. 1 písm. b), § 14 ods. 1 až 7, § 15 ods. 1 až 4, § 16 ods. 3 až 9, § 19 ods. 2, § 20 ods. 2 až 4, § 21 ods. 3 a 4, d) podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 8 ods. 1 písm. a), § 18 ods. 3, § 19 ods. 5, § 22 ods. 8 a 10, § 25 ods. 1 a 2.

(5) Orgán dohľadu uloží za správny delikt podľa a) odseku 4 písm. a) pokutu od 2 000 eur do 70 000 eur, b) odseku 4 písm. b) pokutu od 500 eur do 20 000 eur, c) odseku 4 písm. c) pokutu od 200 eur do 10 000 eur, d) odseku 4 písm. d) pokutu od 100 eur do 5 000 eur.

(6) Ak je to možné, orgán dohľadu okrem pokuty uloženej podľa odseku 5 nariadi porušiteľovi zdržať sa protiprávneho konania.

(7) Orgán dohľadu uloží pokutu do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty, ak obchodník opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už bola uložená pokuta orgánom dohľadu, počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty.

(8) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej ujmy.

(9) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(10) Konanie o uložení pokuty možno začať do 12 mesiacov odo dňa, keď orgán dohľadu zistil porušenie povinnosti podľa tohto zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pokutu možno uložiť najneskôr do štyroch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(11) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje správny poriadok.

§ 32

Uvádzanie nepravdivých informácií súvisiacich s ochranou pre prípad úpadku podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 4, § 12 ods. 2 až 5 alebo § 13 ods. 1 sa považuje za závažné porušenie povinnosti podľa osobitného predpisu.27)

§ 33

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019

(1) Platnosť živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry získaného pred 1. januárom 2019 zostáva zachovaná.

(2) Cestovné kancelárie, ktoré získali živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie cestovnej kancelárie pred 1. januárom 2019, sú povinné do 1. apríla 2019 nahlásiť orgánu dohľadu údaje, ktoré sa zapisujú do zoznamu cestovných kancelárií.

(3) Cestovné kancelárie, ktoré získajú živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie cestovnej kancelárie po 1. januári 2019, sú povinné do 15 dní od získania tohto živnostenského oprávnenia zaslať orgánu dohľadu čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti osôb uvedených v § 6 ods. 1.

(4) Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.

(5) Zmluvy o obstaraní zájazdu uzatvorené podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2019 zostávajú v platnosti. Právne vzťahy vzniknuté z týchto zmlúv sa posudzujú podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2019.

(6) Zmluvy o ochrane pre prípad úpadku uzatvorené pred 1. januárom 2019 zostávajú v platnosti. Ustanovenia zmlúv o ochrane pre prípad úpadku uzatvorených pred 1. januárom 2019, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, sú účastníci povinní uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. januára 2019.

§ 34
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 186/2006 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z.

§ 35
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3. 
   
Cestovná kancelária
cestovné kancelárie na Chorvátsko
zákon, kontakty na CK Reny Travel
sociálne siete, ochrana os. údaj
 
     
 
 

Partneri: Dovolenka | Taliansko | Lyžovanie Alpy | Svet dovoleniek | Zdravie
© 2009-2024 CK Reny Travel - chorvátsko-reny.sk