Chorvátsko  
   chorvátsko    I    dovolenka    |    mapa    |    doprava    |    zájazdy    |    lyžovanie    |    travel      reny  
 
chorvatsky pozdrav  

Zákon 281/2001 o zájazdoch

 
CESTOVNÁ KANCELÁRIA:
Sociálne siete
Katalóg Chorvátsko
ZOZ
Zákon 281/2001
Zákon 170/2018
Zákon 136/2020
Cestovné kancelárie
Chorvátske CK
FAQ - časté otázky
Ministerstvo CR SR
Zmluva o EÚ
Navigácia: Chorvátsko > CK > Zákon281  
 
Právny predpis 281/2001 Z. z. bol zrušený predpisom Zákon 170/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter

Zákon 281/2001 o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I
§ 1, Predmet zákona

Tento zákon upravuje niektoré podmienky podnikania v cestovnom ruchu a vzťahuje sa na služby poskytované prevádzkovateľmi cestovných kancelárií a prevádzkovateľmi cestovných agentúr.

§ 2, Zájazd

(1) Zájazd na účely tohto zákona je vopred pripravená a zorganizovaná kombinácia najmenej dvoch z týchto služieb:
a) doprava,
b) ubytovanie,
c) iné služby, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvoria významnú súčasť kombinácie služieb, napríklad stravovanie, zabezpečenie sprievodcu, spoločensko-kultúrny program alebo rekreačno-športový program, ak sa ponúkajú na predaj alebo sa predávajú za súhrnnú cenu, a ak sa služba poskytuje dlhšie ako 24 hodín, alebo ak zahŕňa ubytovanie cez noc.

(2) Zájazd na účely tohto zákona je aj vopred zorganizovaný pobyt zahŕňajúci len ubytovanie na viac ako tri noci v jednom ubytovacom zariadení akejkoľvek kategórie a triedy vrátane stanu, karavanu a ubytovania v súkromí.

(3) Zájazd nie je
a) kombinácia služieb zostavená až na základe individuálnej požiadavky,
b) kombinácia služieb predávaná inému podnikateľovi na účel jeho ďalšieho podnikania,
c) individuálne zabezpečenie a uskutočnenie dopravy, predaj dopravných cenín, predaj vstupeniek na kultúrne, športové a iné podujatia a predaj sprievodcovských služieb.

(4) Poistenie účastníkov zájazdu sa nepovažuje za inú službu podľa odseku 1.

§ 3, Cestovná kancelária

(1) Cestovná kancelária je podnikateľ, /1/ ktorý na základe živnostenského oprávnenia /2/ organizuje, ponúka a predáva zájazdy a uzatvára zmluvu o obstaraní zájazdu /3/ (ďalej len "zmluva o zájazde").

(2) Cestovná kancelária v rámci živnostenského oprávnenia podľa odseku 1 ďalej
a) organizuje kombinácie služieb, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii na účel jej ďalšieho podnikania,
b) ponúka a predáva na základe individuálnej objednávky jednotlivé služby alebo ich kombinácie,
c) sprostredkúva predaj jednotlivých služieb pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné právnické osoby a fyzické osoby (dopravcov, prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, usporiadateľov kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí),
d) sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa v týchto prípadoch musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde,
e) predáva veci súvisiace s cestovným ruchom, najmä vstupenky, mapy, plány, prospekty, cestovné poriadky, vytlačených sprievodcov a spomienkové predmety.

§ 4, Cestovná agentúra

(1) Cestovná agentúra je podnikateľ, /1/ ktorý na základe živnostenského oprávnenia /2/ vykonáva služby podľa § 3 ods. 2.

(2) Cestovná agentúra je povinná okrem povinností podľa osobitného predpisu /4/ označiť prevádzkareň a propagačné a iné materiály určené pre objednávateľa slovami "cestovná agentúra", ak toto označenie neobsahuje už jej obchodné meno.

(3) Cestovná agentúra nesmie sprostredkovať predaj zájazdu pre osobu, ktorá nie je cestovnou kanceláriou [§ 3 ods. 2 písm. d)].

(4) Prevádzkovateľom, členom štatutárneho orgánu alebo zodpovedným zástupcom cestovnej agentúry nesmie byť fyzická osoba, ktorej v posledných piatich rokoch bolo zrušené živnostenské oprávnenie /2/ na prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry z dôvodu porušenia povinností uložených zákonom alebo z dôvodu úpadku. /5/

§ 5, Objednávateľ

Objednávateľ je
a) osoba, ktorá uzatvorí s cestovnou kanceláriou zmluvu o zájazde,
b) osoba, v ktorej prospech sa zmluva o zájazde uzatvorila,
c) osoba, na ktorú sa zájazd previedol za podmienok podľa Občianskeho zákonníka. /6/

§ 5a, Sprievodca v cestovnom ruchu

(1) Sprievodca v cestovnom ruchu je fyzická osoba, ktorá sprevádza objednávateľov a podáva v dohodnutom jazyku výklad o kultúrnom a prírodnom dedičstve a má odbornú spôsobilosť, na ktorú má osvedčenie o získanom vzdelaní. 4a)

(2) Sprievodca v cestovnom ruchu vykonáva činnosť podľa odseku 1 v pracovnoprávnom vzťahu 4aa) alebo v inom právnom vzťahu. 4ab)

§ 6, Zmluva o zájazde

Zmluva o zájazde má charakter typovej zmluvy podľa osobitného predpisu. /7/

§ 7, Povinnosti cestovnej kancelárie

(1) Cestovná kancelária je povinná okrem povinností podľa osobitného predpisu /4/
a) po celý čas podnikania mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku (ďalej len "povinné zmluvné poistenie zájazdu") s poisťovňou alebo byť členom fondu (ďalej len "poistiteľ"), alebo mať uzatvorenú zmluvu o bankovej záruke s bankou plniacou podmienky podľa § 9 až 11,
b) označiť prevádzkareň a propagačné a iné materiály určené pre objednávateľa slovami "cestovná kancelária" alebo "CK", ak toto označenie neobsahuje už jej obchodné meno,
c) poverovať výkonom sprievodcovskej činnosti len osoby, ktoré majú osvedčenie o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni.

(2) Cestovná kancelária nesmie sprostredkovať predaj zájazdu pre osobu, ktorá nie je cestovnou kanceláriou [§ 3 ods. 2 písm. d)].

(3) Oddelená ponuka a predaj služieb alebo samostatné účtovanie položiek toho istého zájazdu nezbavujú cestovnú kanceláriu povinností vyplývajúcich z tohto zákona.

(4) Prevádzkovateľom, členom štatutárneho orgánu alebo zodpovedným zástupcom cestovnej kancelárie nesmie byť fyzická osoba, ktorej v posledných piatich rokoch bolo zrušené živnostenské oprávnenie /2/ na prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry z dôvodu porušenia povinností uložených zákonom alebo z dôvodu úpadku. /5/

§ 8

(1) Cestovná kancelária je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde v katalógu, prípadne inou písomnou formou (ďalej len "katalóg") presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu, najmä však o
a) termíne začatia a skončenia zájazdu,
b) cene zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výške preddavku,
c) prípadoch, keď je objednávateľ povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu pri odstúpení od zmluvy o zájazde, a o výške tejto zmluvnej pokuty ustanovenej v závislosti od času odstúpenia,
d) cieľovom mieste a mieste pobytu,
e) druhu dopravného prostriedku, úrovni jeho vybavenosti, kvality a triedy,
f) type ubytovania, jeho polohe, kategórii, stupni vybavenosti a o hlavných charakteristických znakoch,
g) rozsahu stravovania a o jeho forme,
h) trase cesty, predpokladaných časoch a o miestach zastávok,
i) všeobecných údajoch týkajúcich sa pasových a vízových požiadaviek pre občanov Slovenskej republiky a o zdravotných formalitách, ktoré sú nevyhnutné na cestu a pobyt, ako aj o zvyčajných cenách a lehotách na ich vybavenie,
j) tom, či sa pre zájazd požaduje minimálny počet účastníkov zájazdu vrátane termínu, kedy najneskôr pred odchodom sa musí objednávateľovi oznámiť, že sa nedosiahol minimálny počet účastníkov zájazdu a cestovná kancelária zájazd zrušuje,
k) rozsahu a podmienkach povinného zmluvného poistenia zájazdu (§ 9 až 11), o rozsahu poistného plnenia, o podmienkach na plnenie nároku objednávateľa, o poistiteľovi, s ktorým má cestovná kancelária uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu,
l) programe v mieste pobytu, m) lehote, v ktorej môže objednávateľ oznámiť, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba, ak sú dôvody na jej určenie, a o podmienkach, ktoré musí účastník poskytovaného zájazdu spĺňať, ak sú dôvody na ich ustanovenie,
n) možnosti uzatvoriť individuálne poistenie objednávateľa na cestu a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia,
o) rozsahu a kvalite všetkých ostatných plnení, ktoré sú obsahom zájazdu.

(2) Pred uzatvorením zmluvy o zájazde sa údaje uvedené v odseku 1 môžu zmeniť len v odôvodnených preukázateľných prípadoch, ak si cestovná kancelária v katalógu toto právo v konkrétnych prípadoch vyhradila alebo ak sa na ich zmene dohodla so záujemcom o kúpu zájazdu; v ostatných prípadoch sú pre cestovnú kanceláriu záväzné.

(3) Katalóg alebo iná písomná forma ponuky alebo dopĺňajúcej informácie o zájazde sa považuje za súčasť zmluvy o zájazde, ak si zmluvné strany písomne nedohodli iné podmienky. Povinné zmluvné poistenie zájazdu

§ 9

(1) Cestovná kancelária je povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu, na ktorého základe vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku /5/
a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

(2) Na povinné zmluvné poistenie zájazdu sa vzťahujú primerane ustanovenia Občianskeho zákonníka /8/ a osobitného predpisu, /9/ ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Poistiteľ odovzdá cestovnej kancelárii okrem dokladu o povinnom zmluvnom poistení zájazdu doklady určené objednávateľovi, ktoré musia obsahovať informácie o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení zájazdu, najmä však označenie poistiteľa, podmienky povinného zmluvného poistenia zájazdu a spôsob oznámenia poistnej udalosti; cestovná kancelária je povinná odovzdať tieto doklady objednávateľovi súčasne so zmluvou o zájazde.

§ 10

(1) Ak cestovná kancelária neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, poskytne poistiteľ poistné plnenie finančným zabezpečením dopravy z miesta pobytu do Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu. Cestovná kancelária je povinná organizačne zabezpečiť uvedenú dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania pro-stredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie. Uzatvorenú zmluvu s takouto organizáciou na plnenie organizačného zabezpečenia repatriácie objednávateľa do Slovenskej republiky predloží cestovná kancelária poistiteľovi ako súčasť dokladov na uzatvorenie povinného zmluvného poistenia zájazdu. Ak sa následným prešetrovaním poistiteľa preukáže, že nenastala poist-ná udalosť podľa § 9 ods.1 písm. a), je cestovná kancelária povinná uhradiť poistiteľovi všetky náklady na poistné plnenie v sume, ktorú za ňu poistiteľ plnil. Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poistiteľ objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musel vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala cestovná kancelária prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.

(2) Poistné plnenie podľa odseku 1 poskytne poistiteľ ihneď po overení pravdivosti oznámenia poistnej udalosti, najneskôr do 24 hodín. Na oznámenie poistnej udalosti podľa odseku 1 sa nevyžaduje písomná forma.

(3) Poistiteľ nie je oprávnený odmietnuť alebo znížiť poistné plnenie, ak sa dozvie po poistnej udalosti, že cestovná kancelária poskytla nepravdivé alebo neúplné podklady, ktoré boli na uzatvorenie povinného zmluvného poistenia zájazdu podstatné. Poistiteľ je však v tomto prípade oprávnený domáhať sa náhrady škody od cestovnej kancelárie.

§ 11

(1) Povinné zmluvné poistenie zájazdu možno uzatvoriť len s poistiteľom, ktorému bolo udelené povolenie na podnikanie v oblasti uvedenej v § 9.

(2) Všeobecné poistné podmienky určia, akou sumou sa cestovná kancelária podieľa na poistnej udalosti.

(3) Cestovná kancelária je povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie zájazdu podľa § 9 na dostatočnú poistnú sumu vo výške minimálne 30 % ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov. Ak tieto tržby majú byť nižšie než v predchádzajúcom roku, cestovná kancelária je povinná dohodnúť povinné zmluvné poistenie na poistnú sumu vo výške minimálne 30 % týchto tržieb v predchádzajúcom roku.

(4) Cestovná kancelária je povinná pred uzatvorením povinného zmluvného poistenia zájazdu a kedykoľvek počas trvania povinného zmluvného poistenia zájazdu umožniť poistiteľovi na jeho žiadosť prístup ku všetkým dokladom, ktoré súvisia s povinným zmluvným poistením zájazdu, a podať k nim vysvetlenie.

(5) Nároky objednávateľa, ktoré mu vznikli k cestovnej kancelárii v dôsledku nesplnenia zmluvy o zájazde v prípadoch uvedených v § 9 ods. 1, prechádzajú na poistiteľa, a to až do výšky poistného plnenia, ktoré poistiteľ poskytol objednávateľovi.

(6) Poistiteľ a cestovná kancelária sú povinní o zániku povinného zmluvného poistenia zájazdu bezodkladne informovať príslušný živnostenský úrad.

§ 11a, Banková záruka

(1) Ak cestovná kancelária nemá dohodnuté poistenie zájazdu, je povinná dohodnúť bankovú záruku, ktorá zabezpečí objednávateľovi voči cestovnej kancelárii alebo tretej osobe právo na rovnaké plnenie ako pri poistení zájazdu v prípadoch podľa § 9 ods. 1 a § 10.

(2) Na bankovú záruku sa primerane vzťahujú požiadavky podľa § 9 ods. 3, § 10 a § 11 ods. 3 až 6.

§ 12, Kontrola a dozor

(1) Porušenie povinností vyplývajúcich z § 4 ods. 2 až 4, § 7 ods. 1, 2 a 4, § 9 ods. 3 a § 11 ods. 6 sa považuje za závažný spôsob porušenia podmienok podľa osobitného predpisu. /10/

(2) Kontrolu a dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia /11/ a Úrad pre finančný trh. /12/

§ 13, Prechodné ustanovenie

Cestovné kancelárie, ktoré vykonávajú činnosť podľa doterajších predpisov, sú povinné splniť podmienky a povinnosti ustanovené týmto zákonom do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 14, Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb.,
zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb.,
zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.,
zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z.z. a zákona č. 218/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 40a v prvej vete za slovom "§ 589" sa slovo "a" nahrádza čiarkou a za slová "§ 701 ods. 1" sa vkladajú slová "a § 741b ods. 2".
2. Ôsma hlava sa dopĺňa štvrtým oddielom, ktorý vrátane nadpisu znie: "Štvrtý oddiel


ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU

§ 741a

Zmluvou o obstaraní zájazdu sa obstarávateľ (cestovná kancelária) zaväzuje, že objednávateľovi obstará vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (zájazd), a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu.

§ 741b

(1) Zmluva musí mať písomnú formu alebo inú vhodnú formu a musí obsahovať
a) označenie zmluvných strán,
b) charakteristiku zájazdu, najmä termín jeho začatia a skončenia, uvedenie všetkých poskytovaných služieb, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu, miesto a čas ich trvania; vymedzenie zájazdu možno nahradiť odkazom na číslo zájazdu alebo iné označenie v katalógu iba v tom prípade, ak katalóg obsahuje všetky tieto informácie a bol odovzdaný objednávateľovi,
c) cenu zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výšky preddavku,
d) lehotu a spôsob, akým má objednávateľ uplatniť nároky plynúce z porušenia právnej povinnosti cestovnej kancelárie,
e) výšku zmluvných pokút, ktoré je povinný objednávateľ cestovnej kancelárii uhradiť pri odstúpení od zmluvy v prípadoch určených týmto zákonom.

(2) Zmluva má ďalej obsahovať
a) ďalšie platby za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, údaje o počte a výške týchto ďalších platieb, ak sú súčasťou zájazdu,
b) ubytovanie, jeho názov, polohu, kategóriu a triedu, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky, ak je súčasťou zájazdu,
c) druh, charakteristiku a kategóriu dopravného prostriedku, údaje o trase cesty, ak je súčasťou zájazdu doprava,
d) spôsob a rozsah stravovania, ak je súčasťou zájazdu,
e) ak je realizácia zájazdu podmienená dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov zájazdu, výslovné uvedenie tejto skutočnosti a lehotu, v ktorej najneskôr musí cestovná kancelária objednávateľa písomne informovať o zrušení zájazdu a o odstúpení od zmluvy z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov zájazdu,
f) ak sú dôvody na určenie podmienok, ktoré musí objednávateľ spĺňať, uvedenie týchto podmienok a lehotu, v ktorej môže objednávateľ oznámiť, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba,
g) ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

(3) Cestovná kancelária je povinná objednávateľovi odovzdať spolu so zmluvou doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom.

§ 741c

(1) V zmluve možno dohodnúť, že cestovná kancelária je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, ak je súčasne presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny. Cena zájazdu uvedená v zmluve sa nesmie jednostranne zvýšiť v priebehu 20 dní pred začiatkom zájazdu.
(2) Cenu zájazdu podľa odseku 1 možno zvýšiť len v prípade, že dôjde k
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok,
b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,
c) zmene kurzu slovenskej koruny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

(3) Písomné oznámenie o zvýšení ceny sa musí objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

§ 741d

(1) Cestovná kancelária je povinná najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté už v zmluve alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný, a to najmä
a) spresnenie údajov uvedených v § 741b ods. 2 písm. a) až d),
b) podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba,
c) meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu cestovnej kancelárie, na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu,
d) všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytovanie obstaraných služieb (napríklad letenku, poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania, doklad pre zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu na poskytnutie fakultatívnych výletov).

(2) Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako sedem dní pred začatím zájazdu, musí cestovná kancelária svoju povinnosť podľa odseku 1 splniť pri uzatváraní zmluvy.

§ 741e

(1) Ak je cestovná kancelária nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť.

(2) Ak cestovná kancelária navrhne zmenu zmluvy podľa odseku 1, má objednávateľ právo rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Rozhodnutie objednávateľa musí písomne oznámiť cestovnej kancelárii v lehote určenej cestovnou kanceláriou.

§ 741f

(1) Pred začatím zájazdu môže objednávateľ písomne oznámiť cestovnej kancelárii, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť len v určenej lehote a oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom.

(2) Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

§ 741g

(1) Cestovná kancelária môže pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, ktoré boli zmluvne dohodnuté.

(2) Ak odstúpi objednávateľ od zmluvy podľa § 741e ods. 2 alebo ak odstúpi cestovná kancelária od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím, má objednávateľ právo žiadať, aby mu cestovná kancelária na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak cestovná kancelária môže takýto zájazd ponúknuť.

(3) Pri uzatvorení zmluvy podľa odseku 2 sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je cestovná kancelária povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

(4) Ak cestovná kancelária zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začatia, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.

§ 741h

(1) Ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy objednávateľa porušenie povinností cestovnej kancelárie, ktoré sú určené zmluvou alebo týmto zákonom, alebo ak cestovná kancelária odstúpi od zmluvy pred začatím zájazdu z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvné pokuty vo výške určenej podľa § 741b ods. 1 písm. e) a cestovná kancelária je povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

(2) Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie určené zmluvou alebo týmto zákonom alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa § 741g ods. 2, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

§ 741i

(1) Cestovná kancelária zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná kancelária, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom cestovnej kancelárie.

(2) Ak nesplní cestovná kancelária povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo z tohto zákona riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v cestovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa odseku 1.

(3) Ak je uzatvorenie zmluvy sprostredkované inou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, platia lehoty podľa odseku 2, ak si objednávateľ uplatnil svoje práva v sprostredkujúcej cestovnej kancelárii alebo v cestovnej agentúre.

§ 741j

(1) Cestovná kancelária sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinností len vtedy, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená
a) objednávateľom,
b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu,
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

(2) V prípadoch podľa odseku 1 písm. b) a c) je cestovná kancelária povinná poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.

§ 741k

(1) Ak po začatí zájazdu cestovná kancelária neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať.

(2) Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je cestovná kancelária povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

(3) Ak služby podľa odseku 2 nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je cestovná kancelária povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je cestovná kancelária povinná
a) vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady,
b) rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2001.
Zákon č. 95/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2002.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r./1/ § 2 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
/2/ Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
/3/ § 741a až 741k Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
/4/ Napríklad § 30 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
/5/ Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
/6/ § 741f Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
/7/ § 23a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
/8/ § 788 až 828 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
/9/ Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
/10/ § 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
/11/ Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
/12/ Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
   
Cestovná kancelária
cestovné kancelárie na Chorvátsko
zákon, kontakty na CK Reny Travel
sociálne siete, ochrana os. údaj
 
     
 
 

Partneri: Dovolenka | Taliansko | Lyžovanie Alpy | Svet dovoleniek | Zdravie
© 2009-2024 CK Reny Travel - chorvátsko-reny.sk